Nye brannkrav til kabler

4. mai, 2017

Fra og med 1. juli 2017 gjelder nye brannkrav til kabler. Kabler som allerede er produsert kan benyttes som før.

Enten du er montør, rådgiver eller byggherre er det viktig å tilegne seg kunnskap om hva ny merking og klassifisering innebærer slik at det velges riktig kabel til alle formål.

De nye reglene skjer som en følge av endringer i Byggevareforordningen (CPR), som fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer i EU og EØS.

Les mer om Byggevareforordningen

Kabler som byggemateriale
Ifølge Byggevareforordningen skal kabler som benyttes for fast installasjon i bygg og byggverk være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper.

De nye brannkravene gjelder for:
*Strømkabler
*Styrings- og kommunikasjonskabler
*Optiske fiberkabler

Kabler av denne typen som omsettes første gang etter 1. juli 2017, skal være klassifisert i henhold de nye kravene. Samtidig er det viktig å understreke at kabler som allerede er produsert kan benyttes, også etter 1. juli 2017.

Regelendringen gjelder ikke kabler til bruk på skip, offshore, e-verk eller industri.

De nye brannkravene er basert på kabelens reaksjon ved brann, motstand mot brann og hvor mye røyk som avgis ved brann. Alle kabler klassifiseres på en skala etter hvor brannsikre dem er, hvor hovedklasse A har de strengeste og hovedklasse F har de laveste kravene. Alle bokstavklassene har en tilleggsindeks; ca som står for cable.

Les mer om de nye brannkravene til kabler

Halogenfrie kabler oppfyller som regel kravene til klasse D, mens PVC/standard-kabler som regel havner i klasse E. Det skyldes at halogenfrie kabler brenner uten å avgi store mengder røyk i motsetning til for eksempel PVC-kabler.

Hvert enkelt medlem i EU og EØS kan selv velge om og i tilfelle hvordan brannklassene skal brukes i det nasjonale regelverket. Norske myndigheter har tatt utgangspunkt i kabler i klasse D og E, som også vil gjenspeile seg i regelverket.

Dessuten er det tre underkategorier:
S for Smoke (røykutvikling)
D for Droplets (brennende dråper)
A for Acidity (syreinnhold i røyken)
Komplett merking og informasjon vil fremgå på emballasjen eller etiketten på kabeltrommelen.

Eksempel på ny merking av kabel:
Nye brannkrav til kabler fra 1. juli 2017

De nye brannklassene vil benyttes i forskrifter, normer, veiledninger, dokumentasjon og datablader. Brannklassene vil også være naturlig å benytte i forbindelse med planlegging og prosjektering av bygg.
Regelendringen omfatter kun brannegenskapene ved kabelen og tar ikke for seg for eksempel de elektriske egenskapene.

Det er produsenter og importører av kabler som har ansvaret for at kablene er testet og merket i henhold til de nye brannkravene.

For kabelprodusenter og -importører betyr dette obligatorisk CE-merking for alle kabler som er en del av et byggverk. Det omfatter en spesifikk ytelseserklæring (Declaration of performance) og tredjeparts sertifisering.

Hvorfor endres reglene?
Om det oppstår brann i en kabel, kan dette bidra til spredning av brann, røykutvikling, brennende dråper samt farlige gasser. Kabelbrann kan også føre til at annet utstyr ikke lenger virker, slik at konsekvensene av brannen forsterkes.

Regelendringene vil skape et felles teknisk språk for egenskapene til byggevareproduktene. Det vil også forenkle den frie handelen av kabler innen EØS-området samt redusere andelen useriøse aktører i markedet.

Hva med kabler som allerede er produsert?
Det er ikke satt noen begrensninger i standarden for kabler som allerede er i omløp, det vil være lov å benytte og installere kabel uten CE/CPR-merking, også etter 1. juli 2017.

Siden ordningen er obligatorisk for produsenter og importører fra 1. juli 2017, vil det i praksis foregå en naturlig uttømming og utfasing av gamle produkter etter den datoen.

Se også hva andre skriver om de nye brannkravene:
Kabelprodusenten Nexans

Kabelprodusenten Draka

Kabelprodusenten Reka

Kabelprodusenten NKT 

Tavleforeningen