Miljø og kvalitet

/globalassets/no/barekraft/earth_green_400x300.jpg

Vi arbeider etter følgende miljøpolitikk

Vi skal ha som mål å unngå personskader, helseskader og skader på materiell og miljø. Det skal defineres sikringsnivåer for de forskjellige lager/kontorstedene og for de forskjellige fagområdene.  På strateginivå skal vi skape en bærekraftig virksomhet og nye forretningsmuligheter.

Vi skal følge gjeldende myndighetskrav og våre/konsernets målsettinger og retningslinjer.  Vi skal lede vår virksomhet på en måte som setter sikkerhet og helse først. Vi skal oppmuntre våre ansatte til å føre en sunn og sikker livsstil, både når det gjelder dem selv og deres familie.

Vi skal sikre våre eiendommer og ansatte mot industrispionasje, tyveri/ødeleggelser/misbruk av våre dokumenter/data/kunnskaper/produkter og andre eiendeler, sabotasje og terrorhandlinger.

Vi skal lede vår virksomhet basert på våre definerte verdier, gjennom kontinuerlig forbedring av energibruk og reduksjon av avfall og utslipp til jord, luft og vann.

/globalassets/no/barekraft/resirkulering_1200x800.jpg

Behandling av EE-avfall

Behandling av EE-avfall
EE-avfall er en fellesbenevnelse for alle kasserte elektriske og elektroniske produkter, og behandlingen av dette avfallet er regulert i en forskrift fastsatt av Miljøverndepartementet 16. mars 1998, med ikrafttredelse fra 1. juli 1999. Denne forskriften definerer en elentreprenør som en forhandler, og everk og industribedrifter som forbrukere.

Solar er medlem av Elektroforeningen (EFO), tilsluttet RENAS (Returselskapet for næringselektro AS). RENAS skal gjennom sine medlemmer sørge for at EE-avfallet blir samlet inn, og forskriftsmessig oppbevart og behandlet, samt ivareta innrapportering av innsamlet mengde avfall til myndighetene. For nærmere informasjon, f.eks. om oppsamlingsplasser, henviser vi til www.renas.no.

Solar etterlever forskriften om EE-avfall, og skal bidra til at innsamlet mengde EE-avfall pr. 1. juli 2004 utgjør 80% av den totalt mengde EE-avfall på det norske markedet.

Miljøgebyr for EE-avfall
Solar viderefører det miljøgebyret som er fastsatt på produkter som er omfattet av "Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften). Miljøgebyret er inkludert i prisene.

/globalassets/no/barekraft/truck_iso_1200x800.jpg

Kvalitetspolitikk og ISO standard

Vi skal levere produkter samt yte service og kompetanseveiledning på en måte som gjør at kunden alltid opplever den største nytteverdi. Vi skal benytte leverandører som til enhver tid er i stand til å oppfylle våre definerte krav til kvalitet. Vi skal gjennom kontinuerlig erfaringsinnsamling drive forebyggende og korrigerende kvalitetssikringsarbeid. Vi skal løse våre oppgaver innenfor fastsatte økonomiske rammer.

Sertifisert kvalitetssystem

Solar har siden 1994 hatt et sertifisert kvalitetssystem, og er sertifisert etter standarden ISO 9001:2015. Det betyr at alle våre dokumenterte prosedyrer og rutiner, på alle nivå i hele organisasjonen, kontinuerlig blir holdt opp mot gjeldende standard, og må som et minimum tilfredsstille dem. Vi blir med jevne mellomrom revidert av sertifiseringsorganet, og Solars egen kvalitetssjef gjennomfører interne kvalitetsrevisjoner.

Et sertifisert kvalitetssystem er garantien for en kontinuerlig forbedringsprosess. Det skjer bl.a. gjennom systematisk avviksregistrering og -behandling, med påfølgende korrigerende tiltak. Denne registreringen og behandlingen inkluderer også våre leverandører. Ved å holde kvalitetssystemet "levende" i hele vår organisasjon, skal vi være i stand til å oppfylle de krav til ytelse og kvalitet som kunden stiller til Solar.

/globalassets/no/barekraft/eco.jpg

Eco Reseller Search 

Nå kan du hente ut de nødvendige sikkerhetsdatablad på produkter der dette kreves. Sikkerhetsdatablad inneholder viktig informasjon om følgende:

-       Fareidentifikasjon
-       Førstehjelpstiltak
-       Brannslukkingstiltak
-       Utslippstiltak
-       Håndtering & lagring
-       Eksponering & verneutstyr 

Gå videre til Eco Reseller Search her

Utforsk vår satsning innen bærekraft